corgov880x270

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2016

Στις 26 Μαϊου 2016, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 5ο Συνέδριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Η πρώτη ενότητα του συνεδρίου είχε θέμα τις πρόσφατες  εξελίξεις στο χώρο  της εταιρικής  διακυβέρνησης με συντονιστές την κα Κρίστη Κοζομπόλη, Δικηγόρο LL.M, Τράπεζα Πειραιώς και το κ. Ανδρέα Σιάμισιη, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια. Βασικός άξονας των παρουσιάσεων ήταν η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/56/EE και ο Κανονισμός 2014/537/EE τα οποία αναμένονται να ενσωματωθούν και να ισχύσουν στην Ελληνικό πλαίσιο εντός των επομένων μηνών.

corgov_img01

Ο καθηγητής κ. Σταύρος Θωμαδάκης, Πρόεδρος του International Ethics Standards Board of Accountants, αναφέρθηκε στις απαιτήσεις που προκύπτουν από το νέο πλαίσιο σε θέματα όπως ο κώδικας δεοντολογίας και ηθικής για τους ελεγκτές αλλά και η ευθύνη συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ των ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα των επιτροπών ελέγχου και των ανεξάρτητων μελών. Στα πλαίσια αυτά έγινε αναφορά σε προτάσεις από το International Ethics Standards Board for Accountants  (IESBA) σε θέματα χρόνου μακροχρόνιας σχέσης εταιριών και ελεγκτών με θέσπιση μέγιστου χρόνου παραμονής αλλά και ελάχιστου χρόνου μη συνεργασίας (cooling off period) και τη σημασία  τους στη διατήρηση της ανεξαρτησίας.  Επίσης, ειδική αναφορά έγινε και στην υποχρέωση που έχουν οι ελεγκτές στα πλαίσια των νεών προτύπων του IESBA για την άρση της εμπιστευτικότητας σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με κανονισμούς ή εποπτικές ρυθμίσεις.

Ο καθηγητής κ. Γεώργιος Βενιέρης, Πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αναφέρθηκε στην ίδια  Οδηγία (2014/56) και Κανονισμό (2014/537) εστιάζοντας κυρίως στη νέα ελεγκτική Νομοθεσία της ΕΕ και την εφαρμογή της σε Οντότητες Δημοσίου Ενδιαφέροντος (Public Interest Entities).  Σημαντικό θέμα που παρουσιάστηκε είναι η διαδικασία επιλογής εξωτερικών ελεγκτών, όπου ανάλογα με το χρόνο συνεργασίας που προϋπάρχει της ημερομηνίας εφαρμογής του νέου κανονισμού και οδηγίας, απαιτούνται διαδικασίες εναλλαγής μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.  Επίσης, υπήρξε ενημέρωση για τις προβλέψεις του νέου πλαισίου όσον αφορά στις απαγορευμένες μη ελεγκτικές υπηρεσίες, τα περιεχόμενα της Εκθέσεως Ελέγχου και των συμπληρωματικών εκθέσεων προς την Επιτροπή Ελέγχου η οποία σημειώθηκε ότι αναλαμβάνει μεγαλύτερη συμμετοχή στην διαδικασία ελέγχου και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών.

Ο κ. Ξενοφών Αυλωνίτης, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφέρθηκε στους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που αφορούν τις ΑΕΠΕΥ, τις ρυθμιζόμενες αγορές, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους, τα κεντρικά αποθετήρια, τους Διαχειριστές Οργανισμών Συλλογικών και εναλλακτικών επενδύσεων (ΑΕΔΑΚ, ΑΕΔΟΕΕ, ΑΕΕΑΠ, ΟΕΕ) και  προβλέπονται σε εθνικές ρυθμίσεις, στις ευρωπαϊκές οδηγίες 2013/35/ΕΚ (CRD IV) για την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων και την  2014/65/ΕΕ ( MIFID II).  Είναι δε μέρος του πλαισίου διασφάλισης της ορθής λειτουργίας των αγορών και διασφάλισης των συμμετεχόντων στις οργανωμένες αγορές για τη όσο το δυνατό καλύτερη διακυβέρνηση.

Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής, ο κ. Βασίλης Μονογυιός,  Partner, Grant Thornton, παρουσίασε την διεθνή μελέτη της Grant Thornton για την εταιρική διακυβέρνηση στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 2.000 ανώτατα στελέχη και μέλη διοικητικών συμβουλίων σε 36 χώρες και ανέπτυξε τα βασικά συμπεράσματα σε τρεις  άξονες:  Εταιρική κουλτούρα, Σύνθεση ΔΣ και Στρατηγικό Σχεδιασμό.

 

Την δεύτερη ενότητα με θέμα Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ συντόνισαν ο κ. Γιάγκος Χαραλάμπους, αντιπρόεδρος της UHY Άξων Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε και πρώην αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ο κ. Παναγιώτης Σταϊκούρας, εταίρος, Μικρουλέα, Σταϊκούρας και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία και Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

corgov_img02

Ο κ. Δημήτρης Τσιμπανούλης, Senior Partner, της δικηγορικής εταιρείας Τσιμπανούλης και Συνεταίροι, με την γνωστή εμπειρία τόσο σαν εισηγητής όσο και έμπειρος δικηγόρος στα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών, με μια άνετη και ενδιαφέρουσα εισήγηση παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες του θεσμικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η εισήγηση του κ. Τσιμπανούλη ξεκίνησε με την παρουσίαση των βασικών αιτίων της πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης (πχ, ανεπαρκής διαχείριση κινδύνων, ανάπτυξη και προώθηση τοξικών προϊόντων, υπερβολική μόχλευση, ελλιπής έλεγχος εντός του ΔΣ).  Συνεχίζοντας, ο κ. Τσιμπανούλης εισερχόμενος στο κυρίως τμήμα της εισήγησής του, επικεντρώθηκε στους βασικούς ρυθμιστικούς «νεωτερισμούς» που εισήχθησαν στο πεδίο της εταιρικής διακυβέρνησης των πιστωτικών ιδρυμάτων με το ν. 4261/2014 (CRD IV) και το ν. 3864/2010 σε συνδυασμό με το ήδη υφιστάμενο, συναφές κανονιστικό πλαίσιο. Ο κ. Τσιμπανούλης αναφέρθηκε στην υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να συντάσσουν σχέδια ανάκαμψης (living wills) και να υιοθετούν και λειτουργούν  σύστημα εσωτερικού ελέγχου· συζήτησε τις διατάξεις του ν. 4261/2014 αναφορικά με τη σύνθεση του ΔΣ και τα καθήκοντα των μελών του· ανέπτυξε τις υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με τη σύσταση και λειτουργία επιτροπής ανάδειξης υποψηφίων μελών ΔΣ· και ανέλυσε τις βασικές αρχές του νέου συστήματος αμοιβών-αποδοχών των μελών του ΔΣ.

 

Ο επόμενος εισηγητής κ. Στράτος Γουδινάκος, Πρόεδρος Alco TEA EAPAE, CRO ΑΤΕ Ασφραλιστική, κάλυψε το θέμα  «Εταιρική Κουλτούρα και Διακυβέρνηση στις Συνεταιριστικές Τράπεζες». Ο κ. Γουδινάκος ξεκίνησε την εισήγησή του με μια σύντομη ιστορική αναδρομή των πιστωτικών συνεταιρισμών και εξήγησε με ενάργεια τις βασικές αρχές του συνεταιρισμού και τους στόχους των συνεταιριστικών τραπεζών.  Εν συνεχεία, ο κ. Γουδινάκος συνόψισε τα βασικά αίτια των προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι ελληνικές συνεταιριστικές τράπεζες κατά την πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίσης και αναφέρθηκε στις νομοθετικές αλλαγές περί εταιρικής διακυβέρνησης που εισήγαγε ο ν. 4261/2014. Ο κ. Γουδινάκος συζήτησε ιδιαίτερα την υιοθέτηση των λογιστικών προτύπων IFRS και την εξασφάλιση ενός ελαχίστου ορίου κεφαλαιακής επάρκειας που εισήγαγε ο ν. 4261/2014, ωστόσο, επισήμανε την ιδιαίτερη σημασία που έχει η αλλαγή κουλτούρας των διοικήσεων και το σύστημα διαχείρισης κινδύνων (enterprise risk management). Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γουδινάκος επισήμανε ότι επιβάλλεται πλέον ένα σύνολο αυστηρών ρυθμιστικό προδιαγραφών για την ανάπτυξη Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και ότι εισάγεται μια διαφορετική φιλοσοφία διαχείρισης των κινδύνων, η βασική αρχή του οποίου είναι η ολιστική προσέγγιση συγκράτησης κινδύνων σε όλο το εύρος λειτουργίας των συνεταιριστικών τραπεζών, μέσω της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης των κινδύνων και την αναβάθμιση των εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης κινδύνων. Ο κ. Γουδινάκος κατέληξε αναφέροντας ότι η εταιρική κουλτούρα παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία ή μη της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Την επόμενη ενότητα με τίτλο «Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ανάγκη Ανάκαμψης του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος – Απαιτήσεις και Προκλήσεις» ανέπτυξε η κα Ιωάννα Αρχιμανδρίτη, Γενική Διευθύντρια Επικεφαλής Τομέα Μετασχηματισμού & Company Secreteriat, Secretary to the BoD Eurobank. Η κα Αρχιμανδρίτη επικέντρωσε την παρουσίαση της στις δυσχέρειες επιλογής διευθυντικού προσωπικού, λόγω των ιδιαίτερα απαιτητικών απαιτήσεων που προκύπτουν από τις διατάξεις του νόμου 3864/2010, ιδίως δε εκείνη του άρθρου 10,. Η κα Αρχιμανδρίτη εξέφρασε και στήριξε με επιχειρήματα την άποψη της ότι οι διατάξεις του ν. 3864/2010 αναφορικά με τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν τα υποψήφια μέλη ΔΣ βαίνουν πέραν των καθιερωμένων, αναγνωρισμένων πρακτικών αλλά και κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του ν. 4261/2014 και των οδηγιών της ΕΒΑ. Η κα Αρχιμανδρίτη, επισήμανε επίσης το θολό τοπίο όσον αφορά στα κριτήρια της τρέχουσας αξιολόγηση των μελών του ΔΣ των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων και κατέληξε ότι αν οι διατάξεις του ν. 3864/2010 παραμείνουν ως έχουν ενδέχεται αφενός να δημιουργηθεί πρόβλημα ως προς την  επιλογή των ανωτάτων στελεχών διοίκησης των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων και αφετέρου να υπονομευθεί σημαντικά η δυνατότητα επιλογής στα ΔΣ των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων σημαντικών και άξιων στελεχών με επιτυχημένη εμπειρία διοίκησης μεγάλων ελληνικών εταιρειών.

Ο κ. Πάνος Σταϊκούρας συνόψισε τα λεχθέντα από τους εισηγητές και πρόσθεσε ορισμένες σκέψεις για συγκεκριμένες πτυχές των όσων είχαν προηγουμένως εισηγηθεί οι ομιλητές. Ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε ιδίως, συμφωνώντας και επεκτείνοντας την εισήγηση της κ. Αρχιμανδρίτη, ότι το πρόσφατο Μνημόνιο του Αυγούστου 2016 περιλαμβάνει συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διακυβέρνηση των τραπεζών, οι οποίες και τρόπον τινά «εξηγούν» των αυστηρότερο χαρακτήρα των διατάξεων του ν. 3864/2010 αναφορικά με τα προσόντα των υποψήφιων μελών του ΔΣ των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Τέλος, από τις ερωτήσεις που ακολούθησαν προέκυψε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που επικεντρώθηκε ιδίως στην ευθύνη των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ και στον τρόπο διάρθρωσης των αμοιβών των μελών του ΔΣ με την διάκριση μεταξύ σταθερών και μεταβλητών αποδοχών.

 

Η τρίτη ενότητα του συνεδρίου είχε θέμα την ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ με συντονιστές την κα Μαρία Θεοδουλίδου, Οικονομική Διευθύντρια Προγραμματισμού και Ελέγχου Ομίλου FOURLIS και τον κ. Γιάννη Αψούρη, Γενικό Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια. Βασικός άξονας των παρουσιάσεων ήταν το νέο πλαίσιο διακυβέρνησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων  και συγκεκριμένα του Ν. 4364/2016 ο οποίος έχει ενσωματώσει την Οδηγία 2009/138 Solvency II και θέτει νέους κανόνες στη λειτουργία των εταιρειών του συγκεκριμένου κλάδου.

corgov_img03

Η Δικηγόρος κα Άλκηστις Μαρίνα Χριστοφίλου, Εταίρος στην Ι.Κ. Ρόκας & Συνεργάτες, αναφέρθηκε στο πρόσφατο νομικό πλαίσιο των ασφαλιστικών εταιρειών που αποτελεί ένα σύστημα με άξονα τον κίνδυνο και επικεντρώνεται στη φερεγγυότητα, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία ασφαλισμένου / δικαιούχου.

Ο κ. Γιάννης Καντώρος, Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ομίλου INTERAMERICAN αναφέρθηκε την αναγκαιότητα ευθυγράμμισης της εταιρικής διακυβέρνησης με τη σύγχρονη ασφαλιστική αντίληψη αναλύοντας παράλληλα της σύγχρονες τάσεις στην ιδιωτική ασφάλιση και θέτοντας κρίσιμα ζητήματα προς διερεύνηση.

Ο κ. Γιώργος Ραουνάς, Γενικός Διευθυντής Επικεφαλής Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων, Επιχειρησιακής Αναδιοργάνωσης & Βελτίωσης και Εσωτερικού Ελέγχου της KPMG, αναφέρθηκε στο Solvency II ως εργαλείο εταιρικής διακυβέρνησης και επεξήγησε τις βασικές απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης του Solvency II, τη στρατηγική κινδύνων, το σύστημα διαχείρισης κινδύνων, την εκτίμηση ιδίου κινδύνου και φερεγγυότητας (ORSA) και τα οφέλη της εφαρμογής ενός πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Δικηγόρος κα Κέλλυ Χατζηδημητρίου, Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, παρουσίασε τους νέους κανόνες του Solvency II στην ανάθεση σημαντικών λειτουργιών της ασφαλιστικής επιχείρησης σε τρίτο πάροχο και αναφέρθηκε στο γιατί μία επιχείρηση να αναθέσει μία λειτουργία της σε έναν τρίτο πάροχο, ποια είναι η έννοια της εξωτερικής ανάθεσης, ποιες ειδικές προϋποθέσεις ισχύουν για την ανάθεση κρίσιμων ή σημαντικών λειτουργιών και ποιες είναι οι οργανωτικές υποχρεώσεις και οι διαδικαστικές προϋποθέσεις.

corgov_img04

 

 

 

SPONSORS

  • May 26, 2016 - June 3, 2016
    9:00 am - 5:00 pm